[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wrkschool
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
 
   
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

1.  ประวัติ ที่ตั้ง /สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                                  
    โรงเรียนวรนคร  ตั้งอยู่เลขที่  16 หมู่ที่ 5  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์55120 โทรศัพท์    
    054- 791249  โทรสาร 054- 791126  website http://www.woranakorn.com
    จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อครั้งแรกเมื่อวันที่วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2518  นับรวมถึงปีการศึกษา  2554  
    ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
        ทิศเหนือ            จรดกับ  ถนนปัว - น้ำยาว
        ทิศใต้                จรดกับ  สวนสาธารณอ่างเก็บน้ำ 100 ปี  อ.ปัว
        ทิศตะวันออก    จรดกับ ที่ว่าการอำเภอปัว
        ทิศตะวันตก        จรดกับ  บ้านปรางค์  หมู่ 3  ต.ปัว
    เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวรนคร รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ  5 หมู่บ้าน ดังนี้
        1.  หมู่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ 4   ตำบลวรนคร   อำเภอปัว   จังหวัดน่าน
        2.  หมู่บ้านแก้ม หมู่ 5  ตำบลวรนคร   อำเภอปัว จังหวัดน่าน
        3.  หมู่บ้านสวนดอก  หมู่ 6  ตำบลวรนคร   อำเภอปัว   จังหวัดน่าน
        4.  หมู่บ้านเก็ต หมู่ 2   ตำบลวรนคร   อำเภอปัว   จังหวัดน่าน
        5. หมู่บ้านไร่รวงทอง   หมู่ 6   ตำบลปัว   อำเภอปัว
         ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ในระดับปฐมวัยโรงเรียนได้รับคัดเลือกจัดตั้งเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบของอำเภอปัวและเป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยและในระดับประถมศึกษา โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

 

 

 read : 4556ผู้บริหารโรงเรียน

นายเสถียร คำรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร


กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาตร์
สังคม
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ถิติเว็บไซต์
ออนไลน์
1 ip
ผู้เข้าชมวันนี้
38 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
123 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
4583 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
9335 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
30113 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด
347689 ip
PIC Gallery
ผลงานครูออนไลน์

เว็บไซต์การการร้อยมาลัย


Wordpress by Krueak

 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website _ _ โรงเรียนวรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร 054-791249 Email : woranakorn.gmail.com